This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • MJERE PLAĆANJA POREZA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI COVID-19
:

MJERE PLAĆANJA POREZA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI COVID-19

25 ožujka 2020

Izmjene i dopune Općeg poreznog zakona (izmjene i dopune) objavljene su u Narodnim novinama  23. ožujka 2020. godine, a stupaju na snagu 24. ožujka 2020. godine, omogućujući provedbu poreznih mjera za potporu gospodarstvu kojima se nastoje ublažiti ekonomske teškoće u poslovanju poduzetnika obzirom na nastalu situaciju u vezi koronavirusa (COVID-19).

Ukoliko vam nastale okolnosti utječu na poslovanje, imate mogućnost podnošenja zahtjeva za odgodom plaćanja poreza poreza koji se Poreznoj upravi podnosi putem linka, a s ciljem održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenosti u novonastalim okolnostima.

NA KOJE POREZE SE ODNOSI MOGUĆNOST ODGODE

 • Porezi (porez na dohodak, porez na dobit, PDV (pod određenim uvjetima niže) i drugi porezi (poput poreza na promet nekretninama, poreza na igre na automatima itd.)
 • Doprinosi
 • Ostala javna davanja (naknade, naknade za koncesiju, novčane kazne za prekršaje i sve takse koje su utvrđene i / ili prikupljene i / ili nadgledane prema posebnim propisima iz nadležnosti Porezne uprave)
 • Carine i trošarine ne spadaju u područje primjene predmetne mjere

ŠTO SE SMATRA DOSPJELIM POREZNIM DUGOM

 • Dospjelom poreznom dugom, smatra se svaka obveza koja prema posebnim propisima dospijeva do isteka roka od tri mjeseca nakon 24.žujka 2020., odnosno do 20. lipnja 2020.
 • Iznimno, dospjelom porezom obvezom poreza na dodanu vrijednost smatra se svaka obveza koja dospijeva kako je navedeno, no počevši od obveze koja dopijeva u mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona, odnosno koje dospijevaju u travnju
 • Ako posebne okolnosti potraju duže, rok od tri mjeseca se može produžiti za još tri mjeseca, odnosno do 20. rujna 2020.

PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE MJERA PLAĆANJA POREZA

 • Zahtjev za korištenje mjera plaćanja poreza može podnijeti poduzetnik koji učini vjerojatnim da nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze
 • Na dan podnošenja zahtjeva podnositelj ne smije imati dospjelog neplaćenog poreznog duga, odnosno, smatrat će se da nema dospjelog neplaćenog poreznog duga ako je iznos poreznog duga manji od 200,00 kuna, koliko iznosi najmanji trošak ovršnog postupka
 • Iznimno, ako se zahtjev podnosi za dospjelu poreznu obvezu poreza na dodanu vrijednost, tada poduzetnik mora ispuniti dodatni kriterij. Podnositelj zahtjeva u tom slučaju može biti poduzetnik koji u prethodnoj godini nije ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost te koji poreznu osnovicu utvrđuje prema obavljenim isporukama sukladno posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost
 • Važno je istaknuti da se taj kriterij odnosi samo na dospjelu obvezu poreza na dodanu vrijednost.

POKAZATELJI NEMOGUĆNOSTI PLAĆANJA DOSPJELIH POREZNIH OBVEZA

Smatrat će se da podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze:

 • ako ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili
 • ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Za dospjele obveze poreza na dodanu vrijednost, podnositelj zahtjeva treba dokazati da ta dospjela obveza proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i/ili druge pokazatelje koji mu utječu na likvidnost.

MJERE PLAĆANJA POREZA U UVJETIMA POSEBNIH OKOLNOSTI

Odgoda plaćanja

 • Na temelju osnovanih zahtjeva, za dospjele porezne obveze odobrit će se odgoda plaćanja bez obračuna kamata, na rok od tri mjeseca računajući od zakonom propisanog dana dospijeća svake pojedine porezne obveze
 • U slučaju donošenja odluke o produljenju roka radi dužeg trajanja posebnih okolnosti, podnositelju se može odobriti odgoda na dodatni rok od tri mjeseca za već odgođene porezne obveze te proširiti obuhvat odgođenih poreznih obveza i na porezne obveze koje dospijevaju za vrijeme trajanja dodatna tri mjeseca, bez obračuna kamata, za što se podnosi novi pisani i obrazloženi zahtjev
 • Odgoda na rok od tri mjeseca znači da se podnositelju zahtjeva, čiji zahtjev bude odobren, odobrava odgoda plaćanja svih poreznih obveza koje dospijevaju od dana podnošenja zahtjeva do zaključno 20. lipnja 2020. godine. Izuzetak je, kako je već navedeno, dospjela porezna obveza poreza na dodanu vrijednost, za koju se rok od tri mjeseca računa od travnja 2020.

Obročna otplata odgođenih poreznih obveza

 • Nakon proteka roka odgode, ako podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću, može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom te se za vrijeme obročne otplate neće obračunavati kamata.
 • Obročna otplata može se odobriti u mjesečnim obrocima, a najduže na 24 mjeseca.
 • Pisani i obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu odgođene dospjele porezne obveze može se podnijeti u roku od pet dana od dana dospijeća obveze koju podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti.

U zahtjevu za obročnu otplatu, podnositelj zahtjeva navodi na koje se od odgođenih dospjelih poreznih obveza zahtjev odnosi, pri čemu može odabrati jednu od sljedećih mogućnosti:

 • obročna otplata samo za dospjelu odgođenu obvezu, pri čemu odobrenje zahtjeva isključuje mogućnost odobravanja obročne otplate za odgođene porezne obveze koje dospijevaju kasnije
 • obročna otplata za sve odgođene porezne obveze, dospjele i nedospjele u trenutku podnošenja zahtjeva, u kojem slučaju nedospjele odgođene porezne obveze dospijevaju i odobrava se obročna otplata za njihovo plaćanje, umjesto daljnje odgode.

U slučaju nepoštivanja rokova plaćanja poreznih obveza za koje je odobrena obročna otplata, ista će se ukinuti.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Pravilnikom je propisano kako podnositelj zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza podnosi pisani i obrazloženi zahtjev nadležnom poreznom tijelu prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta.

U zahtjevu se navode činjenice temeljem kojih će porezno tijelo moći ocijeniti je li podnositelj zahtjeva učinio vjerojatnim i/ili dokazao postojanje pokazatelja nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza koji su naprijed navedeni.

Podnošenje zahtjeva putem sustava ePorezna

U sustavu ePorezna kreiran je novi zahtjev „Zahtjev za odgodu plaćanja uslijed posebnih okolnosti“ dok će se „Zahtjev za obročnu otplatu uslijed posebnih okolnosti“ kreirati naknadno, budući da se on podnosi tek po isteku roka odgode plaćanja.

Ove zahtjeve porezni obveznici predaju na isti način kao i druge zahtjeve putem sustava ePorezna (na primjer, zahtjev za upravni ugovor).

Podnošenje zahtjeva putem servisa „Pišite nam“

Birajući temu ePorezna – JPPU podtemu Zahtjev za odgodom plaćanja pri čemu je moguće popuniti  i priložiti obrazac.

Napominjemo da ukoliko obrazac nije moguće potpisati pa priložiti, prihvatiti će se obrasci bez potpisa uz podatke za kontakt navedenu u Zahtjevu i po potrebi u mailu

Paušalni porezni obveznici

Oni koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na način naveden po točkama 1. i 2., mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva.

RADNJE POREZNE UPRAVE

Porezna uprava obavijestiti će podnositelje mailom ili na drugi primjereni način o osnovanosti zahtjeva.

 

U slučaju dodatnih informacija slobodno nas kontaktirajte na [email protected] .